z dnia 1 stycznia 2016 r.                                                                          Podane ceny zawierają podatek VAT

Podstawa współpracy

Stawki wynagrodzenia

Zasady rozliczania

I

UMOWA GENERALNA

stała obsługa przedsiębiorcy

Stawki odpowiadają przewidywanemu miesięcznemu nakładowi pracy Kancelarii liczonemu w godzinach. Godziny zaczęte traktowane są jak pełne

L.P. godziny stawka
1 5 923,00 zł
2 10 1722,00 zł
3 15 2460,00 zł
4 20 3075,00 zł
4 powyżej 20 wynagrodzenie negocjowane

W ramach tej umowy prowadzimy także windykację należności nie pobierając opłat wstępnych. W ramach zapłaconego wynagrodzenia Kontrahent ma prawo do otrzymania, w umówionych granicach czasowych, pomocy polegającej na wszystkich czynnościach podejmowanych przez Kancelarię.

Po wykorzystaniu limitu czynność może być wykonana za odpłatnością jak dla pomocy doraźnej z 15% rabatem.

W przypadku czynności reprezentacji Kontrahenta przed Sądami lub organami egzekucyjnymi zasądzone/przyznane na jego rzecz koszty zastępstwa procesowego należne są Kancelarii i wypłacane po uiszczeniu ich równowartości przez dłużnika

Podstawa współpracy

Stawki

Zasady rozliczania

II

POMOC DORAŹNA

 

Stawka odpowiada przewidywanemu nakładowi pracy Kancelarii liczonemu w godzinach

L.P. godziny stawka
1 1 185,00 zł

Czynności wskazane poniżej płatne są wg odrębnych zasad

L.P. czynność stawka
1 wyemitowanie wezwania do zapłaty 70,00 zł
2 złożenie wniosku o udostępnienie danych osobowych 123,00 zł
3 złożenie wniosku o udostępnienie danych o pojeździe/ pojazdach zarejestrowanych 123,00 zł
4 złożenie wniosku o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków 123,00 zł

Jeżeli czynność związana jest z reprezentacją przed Sądami lub organami egzekucyjnymi stawką właściwą jest stawka ustalana dla modelu pomocy w postępowaniu przed Sądami (III)

Podstawa współpracy

Stawki

Zasady rozliczania

III

Pomoc w prowadzeniu
postępowania przed Sądami
lub organami egzekucyjnym
i

 

Stawka jest pochodną minimalnej stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Jeżeli Rozporządzenie określa stawkę minimalną w kwocie stałej, niezależnej od wartości przedmiotu sporu, stawka Kancelarii w tej czynności ustalana jest w drodze negocjacji

Wartość przedmiotu sporu stawka
do 500 zł 296,00 zł
500-1 500 zł 443,00 zł
1 500-5 000 zł 1 476,00 zł
5 000-10 000 zł 2 952,00 zł
10 000-50 000 zł 5 904,00 zł
50 000- 200 000 zł 8 856,00 zł
powyżej 200 000 zł 17 712,00 zł

Wynagrodzenie odpowiadające właściwej stawce płatne jest przy złożeniu zlecenia. Jeżeli stawka jest wyższa niż 2400,00 zł połowa wynagrodzenia może być płatne przy złożeniu zlecenia, a pozostała część najpóźniej w ciągu 3 dni po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji.

W przypadku postępowania egzekucyjnego całe honorarium płatne jest przy złożeniu zlecenia.

Podstawa współpracy

Stawki

Zasady rozliczania

IV

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

A) zlecenie jednorazowe

Wynagrodzenie za czynności windykacyjne: koszty zastępstwa procesowego zasądzone w tytule wykonawczym lub przyznane w postępowaniu egzekucyjnym, do którego zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce

W razie uzgodnionej z Kontrahentem potrzeby podjęcia dodatkowych czynności wynagrodzenie za nie przewiduje się wg stawek:

L.P. czynność stawka
1 nadanie klauzuli wykonalności małżonkowi dłużnika 350,00 zł
2 skarga na czynności komornika 600,00 zł
3 stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku 450,00 zł

Kontrahent w chwili składania zlecenia uiszcza część wynagrodzenia odpowiadającą: 50% minimalnej stawki wg Rozporządzenia

Pozostała część wynagrodzenia podlega uiszczeniu w ciągu 7 dni od wyegzekwowania/zapłaty ich wartości od/przez dłużnika. Ten sam skutek mają zdarzenia zrównane umową z zapłatą roszczenia. Jeżeli na poczet roszczenia wpływają wpłaty częściowe podlegają one zaliczeniu w pierwszej mierze na zasądzone/przyznane koszty zastępstwa procesowego. W wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego wpłacone zaliczki nie podlegają zwrotowi. Gdyby należność została spłacona w ponowionym post. egzekucyjnym lub przez dłużnika zaliczane są na poczet wynagrodzenia.

B) stała umowa o windykację

Wynagrodzenie za czynności windykacyjne:

a) koszty zastępstwa procesowego zasądzone
    w tytule wykonawczym lub przyznane
    w postępowaniu egzekucyjnym do których zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawcealbo,
b) 10% wartości wpłat dokonanych przez dłużnika jeżeli
    wpłaty są dokonywane przed wydaniem
    orzeczenia w sprawie

Kontrahent w chwili składania zlecenia uiszcza część wynagrodzenia w wysokości 200,00 zł.

Pozostała część wynagrodzenia podlega uiszczeniu w ciągu 7 od wyegzekwowania/zapłaty kosztów zastępstwa procesowego od dłużnika. Ten sam skutek mają zdarzenia zrównane umową z zapłatą kosztów zastępstwa procesowego.

W wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego wpłacone zaliczki nie podlegają zwrotowi. Gdyby należność została spłacona w ponowionym post. egzekucyjnym lub przez dłużnika zaliczane są na poczet wynagrodzenia.


Koszty wpisów sądowych, opłat kancelaryjnych, zaliczek na czynności Sądów i organów egzekucyjnych, opłat skarbowych i innych należności obciążających dokonywane przez Kancelarię czynności ponoszą Zleceniodawcy

Przy wykonywaniu czynności na rzecz Kontrahenta poza Białymstokiem Kancelarii przysługuje oprócz wynagrodzenia jak powyżej również zwrot poniesionych kosztów noclegów oraz dojazdów - w przypadku użycia samochodu osobowego w wysokościach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002, nr 27, poz. 271, ze zm.).

Informacja powyższa nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa powszechnego lecz stanowi zaproszenie do zawarcia umowy lub prowadzenia negocjacji w tym celu.


  reprezentacja      windykacja      pisma      projekty umów      rejestracja spółek     opinie     badania stanu prawnego